R E G U L A M I N   S P R Z E D A Ż Y
 
DEFINICJE
 
Określenia użyte w regulaminie sprzedaży w liczbie pojedynczej lub mnogiej oznaczają:
 
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę ze Sprzedawcą,
 
Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (zawierającą umowę ze Sprzedawcą) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 
Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży realizowanej przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego,
 
Sprzedawca – LCAP Władysław Gawroński, ul sokola 5, 66-008 Wilkanowo, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Świdnica, NIP 973-07-67-167, REGON: 080490909,
 
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.lcap.pl ,
 
Umowa – umowa zawarta przez Klienta ze Sprzedawcą,
 
I. Postanowienia Ogólne
1.    Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta z usług Sprzedawcy, który prowadzi sprzedaż towarów/ produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu. Aktualny tekst Regulaminu jest publikowany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu (www.lcap.pl) w zakładce „Regulamin” oraz udostępniany Klientowi nieodpłatnie na każde jego żądanie w formie elektronicznej.
2.    Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów udostępnionych przez Sprzedawcę składa ofertę nabycia określonego towaru na warunkach podanych w jego opisie i w Regulaminie.
3.    Wszystkie towary dostępne w Sklepie są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać Klientom towary bez wad.
4.    Wszystkie ceny produktów prezentowane w Sklepie podane są domyślnie w polskich złotych, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują kosztu wysyłki. Cena podana przy każdym dostępnym w Sklepie produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest faktura VAT, a na życzenie Klienta paragon fiskalny.
5.    Komunikacja Klienta ze Sprzedawcą odbywa się wedle swobodnego wyboru Klienta za pomocą formularza kontaktowego na stronie Sklepu, poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie na dane teleadresowe Sprzedawcy opisane na stronie Sklepu i w Regulaminie.
6.    Składając zamówienie w Sklepie Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń oraz że zapoznał się z pouczeniem o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy, które wraz ze wzorem odstąpienia zostanie dodatkowo przesłane Konsumentowi przez Sprzedawcę razem z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, jak również z wszystkimi cechami objętego zamówieniem świadczenia Sprzedawcy, wie, że złożenie zamówienia w Sklepie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar oraz wyraża zgodę na potwierdzenie przez Sprzedawcę zawarcia Umowy za pomocą poczty (formy) elektronicznej.
7.    Zamówienia mogą być składane w Sklepie przez 24 godziny na dobę każdego dnia roku. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 lub w soboty i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
8.    Zamówienia składane są w formie elektronicznej za pomocą założonego przez Klienta konta w Sklepie lub formularza zamówienia udostępnionego w Sklepie (Koszyk).
9.    Zamówienie towaru przez Klienta odbywa się w drodze dodania towaru do Koszyka i użycia przez Klienta przycisku „Kasa”.
10.    Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
11.    Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w czasie nie dłuższym niż 72h, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

12.    Umowa zawarta z Klientem w formie elektronicznej w uwzględnieniu złożonego przez Klienta zamówienia, o którym mowa w pkt 8 powyżej, obowiązuje od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji.

13.    W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.
14.    Zamówienia Klienta są realizowane w kolejnym dniu roboczym, licząc od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji, a w przypadku zamówień z dostawą kierowaną poza granice Polski - w terminie trzech dni roboczych od powyższej daty.
15.    Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia przyjętego do realizacji, gdy dane podane przez Klienta okażą się być błędnymi lub są niepełne.
16.    W przypadku niedostępności towaru/ części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail) o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji wybierając jedną z opcji: częściowa realizacja zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia.
 
II. Zasady Płatności
1.    Możliwe są następujące sposoby płatności za zamawiane/ nabywane przez Klienta towary:
•    przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski Oddział w Zielonej Górze
nr 69 1050 1911 1000 0092 3185 8581 (w tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia oraz danych wpłacającego);
•    poprzez system CashBill
•    przy odbiorze towaru (za pobraniem).
1.    W przypadku wyboru sposobu zapłaty, opisanego w myślniku 1 i 2 punktu 1 powyżej, zamówienie jest realizowane po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy pełną ceną sprzedaży wraz z kosztem wysyłki.
 
III. Dostawa
1.    Dostawa zamówionego przez Klienta towaru realizowana jest na koszt Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2.    Koszt dostarczenia zamówionego towaru widnieje każdorazowo przy składaniu zamówienia przez Klienta.
3.    Czas oczekiwania na dostawę kierowaną poza granice Polski wynosi od dziewięciu do czternastu dni roboczych.
4.    Podczas odbioru nabytego towaru ze Sklepu należy sprawdzić w obecności dostawcy/ przewoźnika stan przesyłki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z dostawcą stosowny protokół reklamacyjny.
5.    Potwierdzając odbiór przesyłki Klient potwierdza jej zgodność z zamówieniem. Z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę przesyłki przewoźnikowi przechodzi na Klienta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, co nie dotyczy Konsumenta. Opisane ryzyko przechodzi na Konsumenta dopiero z chwilą wydania mu rzeczy, chyba że Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
6.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu kosztów przesyłki poniesionych w związku z transportem zamówionych towarów w przypadku ich nie odebrania przez Klienta bez uzasadnionej przyczyny.
 
IV. Prawo odstąpienia od Umowy
1.    Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
2.    Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedł Konsument w posiadanie zamówionego towaru (lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru).
3.    Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno zostać przesłane przez Konsumenta na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie i na stronie Sklepu przed upływem terminu, opisanego w pkt 2 powyżej (przy czym wystarczy wysłanie oświadczenia przed tym terminem) w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej i wyrażać wolę odstąpienia od Umowy. Konsument może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który jest przesyłany Konsumentowi pocztą elektroniczną wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. W oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy należy wpisać imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz numer zamówienia, telefonu i adres e-mail (o ile są dostępne).
4.    W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5.    W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego w związku ze złożonym zamówieniem płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (za wyjątkiem dodatkowych ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokona Sprzedawca przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
6.    Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do czasu otrzymania zwrotu towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania przez Konsumenta na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.    Konsument jest zobowiązany odesłać towar na adres Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował on Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Powyższy termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed jego upływem. Bezpośrednie koszty zwrotu (przesyłki) rzeczy na adres Sprzedawcy ponosi Konsument.
8.    Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9.    W razie zażądania przez Konsumenta rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany zapłacić Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował on Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
10.    Do zwracanego towaru Konsument winien załączyć dowód jego nabycia.
11.    W razie odstąpienie od Umowy uważa się ją za niezawartą.
12.    Konsument przyjął do wiadomości, że zgodnie z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej przez konsumenta na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
•    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
•    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
•    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
•    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
•    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
•    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
•    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
•    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
•    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
•    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
•    zawartej w drodze aukcji publicznej;
•    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
•    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Formularz odstępienia od umowy -pobierz.
 
V. Reklamacja Towaru
1.    Z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 poniżej, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedawcę w terminie 7 dni, liczonym od dnia, w którym Umowa została nienależycie wykonana lub miała zostać wykonana. Reklamację złożoną po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
2.    Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, przesłana na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną w terminie opisanym w pkt 1 powyżej oraz zawierać:
•    dane imienne i teleadresowe Klienta,
•    powołanie Umowy/zamówienia, której reklamacja dotyczy,
•    dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT
•    określenie przedmiotu reklamacji,
•    uzasadnienie.
1.    Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej wpływu do Sprzedawcy w formie opisanej w pkt 2 powyżej.
2.    Reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty jej skutecznego złożenia przez Klienta. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany pisemnie wraz z uzasadnieniem za pomocą poczty elektronicznej.
3.    Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wady rzeczy na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego. Zgłoszenie wad winno nastąpić w formie opisanej w pkt 2 powyżej na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie i na stronie Sklepu z zachowaniem przez Konsumenta terminów wynikających z kodeksu cywilnego.
4.    Wszystkie towary przedstawiane w Sklepie są fabrycznie nowe.
5.    Jeżeli towar jest objęty gwarancją producenta, to dostarczany jest Klientowi wraz z kartą gwarancyjną.
6.    Reklamowany towar należy wysłać na adres Sprzedawcy.
7.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki wysłanej za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy.
8.    Reklamowane produkty winny być czyste oraz spełniać podstawowe kryteria higieny. W przeciwnym razie będą one odsyłane do nadawcy w celu ich wyczyszczenia.
Formularz reklamacji - pobierz.

VI. Ochrona Danych Osobowych i Praw Autorskich; Polityka Prywatności
1.    Zgodnie z treścią art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych Sprzedawca informuje, że rejestracja w Sklepie lub złożenie zamówienia (zawarcie Umowy ze Sprzedawcą) oznacza dobrowolną zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych (również adresu e-mail) przez Sprzedawcę, ale wyłącznie dla celów opisanych w Regulaminie, a w szczególności w celu przyjmowania, realizacji i rozliczania zamówień złożonych w Sklepie przez Klienta i umów zawartych przez niego za pośrednictwem Sklepu (obsługa świadczonych w ramach Sklepu usług i sprzedaży), a także w celu ich archiwizacji.
2.    Wszyscy Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania w każdym czasie. Każdy Klient ma również możliwość zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych.
3.    Administratorem danych osobowych (dalej w tekście: „Administrator”) podawanych w Sklepie, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest Sprzedawca.
4.    W trakcie rejestracji Klient podaje dane niezbędne do założenia konta w Sklepie, dzięki czemu nie musi on przy każdym kolejnym zakupie wypełniać całego formularza zamówienia. Założenie konta odbywa się zgodnie z przekazywanymi w jego toku wskazówkami na stronie Sklepu.
5.    Po zalogowaniu na konto Klient ma możliwość sprawdzenia statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany Klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie swoje dane osobowe ze strony Sklepu.
6.    W trakcie składania zamówienia bez logowania na konto, Klient podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia, to jest imię i nazwisko lub nazwę firmy/instytucji (NIP), adres, e-mail, numer telefonu.
7.    W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Administratora.
8.    Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
9.    O takiej zmianie Administrator powiadomi Klienta drogą elektroniczną (na wskazany przez Klienta adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej Polityki Prywatności.
10.    Prawa autorskie majątkowe do zdjęć produktów, materiałów graficznych oraz tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, które wyraziły zgodę na ich wykorzystywanie przez Sprzedawcę.
11.    Klient nie jest uprawniony bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Sprzedawcy do kopiowania w całości lub części udostępnianych przez Sprzedawcę na stronie Sklepu zdjęć produktów, materiałów graficznych lub tekstów w celach komercyjnych, jak również do ich prezentowania lub rozpowszechniania.
 
VII. Postanowienia Końcowe
1.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),.
2.    W razie rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a informacjami podanymi na stronie Sklepu poza Regulaminem, moc wiążącą ma treść Regulaminu.
3.    Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian są realizowane na zasadach dotychczasowych oraz z zastrzeżeniem zmian, które są związane z koniecznością dostosowania Regulaminu do treści zmienianych przez ustawodawcę właściwych dla działalności Sprzedawcy aktów prawnych.
4.    W zakresie dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji Konsument może skorzystać m.in. z następujących pozasądowych sposobów:
•    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
•    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
•    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są  przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
1.    Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu oraz działania Sklepu należy kierować na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie i na stronie Sklepu lub telefonicznie na +48 601 420 199 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lcap.pl
2.    Regulamin w brzmieniu niniejszym obowiązuje od dnia 01.01.2017r.